1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo wprowadzające duże zmiany w zamówieniach publicznych. Najważniejszą z nich jest pełna elektronizacja.

Od tego dnia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą musi mieć formę elektroniczną. Wprowadzona zmiana jest kontynuacją procesu elektronizacji zamówień publicznych. Już od 18 października 2018 roku niektóre postępowania były prowadzone drogą elektroniczną. Chodzi konkretnie o te zamówienia, których wartość była równa progowi unijnemu lub wyższa od niego. Liczba postępowań kwalifikujących się do tego, aby prowadzone były według nowych zasad była jednak niska. Teoretycznie każde z nich musi być obecnie przeprowadzone według nowych zasad, są jednak pewne wyjątki. Zamawiający ma prawo odstąpić od wymagania tego, aby zastosowane zostały środki komunikacji elektronicznej w kilku przypadkach. Chodzi np. sytuację, w której użycie takich środków oznaczałoby dla zamawiającego konieczność zakupu zaawansowanego technologicznie sprzętu biurowego.

Można również powołać się na artykuł dotyczący wyjątków wtedy, gdy zamówienie związane jest z koniecznością zaprezentowania modelu fizycznego, którego w żaden sposób nie da się przesłać przy zastosowaniu wyłącznie elektronicznych form komunikacji. Może również zdarzyć się sytuacja, w której zamówienie ma tak specjalistyczny charakter, że konieczne byłoby zastosowanie narzędzi, które nie są powszechnie dostępne. Jak widać twórcy nowego prawa zdawali sobie sprawę z tego, że mogą wystąpić okoliczności poważnie utrudniające jego zastosowanie.

ZetoPZP to system, dzięki któremu możliwa jest realizacja zamówień publicznych w oparciu o nowe przepisy prawa, które weszły w życie 1 stycznia bieżącego roku. Z tego narzędzia mogą korzystać zarówno przedstawiciele administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego. Jest ono również przeznaczone dla przedsiębiorstw, które obejmuje swoim zasięgiem ustawa o zamówieniach publicznych. Niewątpliwą zaletą platformy ZetoPZP jest to, że jest w pełni zintegrowana z europejskim dziennikiem zamówień publicznych, który znany jest pod nazwa TED. Zadbano również o bezpieczeństwo. Oferty są szyfrowane w chwili, gdy są przesyłane na serwer.